Character list – City of Whispers

Main Characters (pronunciation)

Dhani Karim (DHAR-nee  kar-EEM)

Parvan Gorshayik (par-VUN  gor-SHAY-ick)

 

Tizraki (tiz-RAH-kee) Characters

Abil Beriktiin (AY-bill  beh-rick-TEE-IN)

Esmille Beriktiin (EZ-mill  beh-rick-TEE-IN)

Fikret Beriktiin (fick-RET  beh-rick-TEE-IN)

Jursek Cerevin (jur-SEK  che-ree-VIN)

Temek Huyurgal (tem-ECK  HOY-ur-gal)

Ziraat Olucik (zeer-ART  ol-OO-chick)

Milej Tarovik (mill-EDGE  taro-VICK)

Erdogal Timoyucik (er-DOE-gal  tim-oe-YOU-chick)

Kyvil Yenidogat (KYE-vil  yen-ee-DOE-gat)

 

Jhiriyan (jih-RHEE-yan) Characters

Behzad El’Meshid (bey-ZAD  el-mesh-EED)

Ismail Hanrif (iss-MAY-EEL  han-REEF)

Aydan Khasain (AY-dann  kha-SAY-EEN)

Bethsehal Shalamir (beth-seh-HAAL  shall-a-MEER)

 

Rulers, Jhiriyan Noble Houses and Gods

Safid Ereldemore (sah-FEED  eh-reld-eh-MOOR)  – the Jhiriyan Emperor

Sharafaa Ereldemore (sha-rah-FAAR eh-reld-eh-MOOR) – Safid’s daughter and heir

House Nohirrim (noe-RHEEM) – the Jhiriyan empire’s former ruling house

House Rumahlah (rue-MUH-lah) – a wealthy Jhiriyan house with business interests in the Colonies

Prince Attomir Suydan (at-OE-meer  SOY-daan) – the current ruler of Tizrak Yirda

Duyjarit Lurgak (doy-JUH-rit  lur-GACK) – the Majapayit (mar-ja-PYE-EET)/ruler of Izurum

Father Ulgan (all-GAAN) – the male aspect of the Tizraki primary (temple) god

Mother Yamir (ya-MEER) – the female aspect of the Tizraki primary (temple) god